BiznesKraj.pl

Firmy: 1321, Branż: 16


Regulamin:


Definicje:

1. BiznesKraj.pl – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.binzeskraj.pl.
2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis BiznesKraj.pl.
3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu BiznesKraj.pl.
4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
5. Usługodawca – ZDN Studio agencja marketingowa Adam Sędziak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gołuchowskiej 46, numer NIP: 7831600692, REGON: 301176513
6. Strony umowy – oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
7. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe.

Rejestracja w serwisie, publikacja

1. Rejestracja w serwisie BiznesKraj.pl odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne, oraz uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści regulaminu.
2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, lub kurierem.
3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Chyba, że został ustalony inny termin uregulowania należności abonamentowej.
5. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
6. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w BiznesKraj.pl informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty, okres abonamentowy

1. Opłata za jeden okres abonamentowy wynosi 300 zł netto. 2. Okres abonamentowy wynosi 3 lata i liczony jest od momentu aktywacji wpisu.
3. Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca może skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia chęci kontynuacji, zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli usługobiorca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres.
4. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi bez podawania przyczyn.

Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu serwisu BiznesKraj.pl.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie, lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego braku dostępu do serwisu BiznesKraj.pl w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
4. W przypadku niedostępności serwisu BiznesKraj.pl przekraczającej 96 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.
5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w BiznesKraj.pl nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości BiznesKraj.pl i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania, lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
4. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia, lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminem. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera, lub osobiście.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do BiznesKraj.pl na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę, oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy, lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
9. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

promo_down